UTUA – Uutta tulevaisuutta luomassa

Hankkeessa kehitetään uusi tulevaisuusohjauksen malli työnhakijoiden käyttöön

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.03.2015 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke loppunut

 

 

 

Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus:

Projektin koordinaattori Leena Jokinen
Projektipäällikkö Johanna Ollila
Projektisihteeri Nina Ruisla
Viestintäasiantuntija Anne Arvonen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova:
Kouluttaja Kati Vuorisalo

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY, Turun yliopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
EURA-tunnus: S20111
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

UTUA-hankkeen ydin on löytää ihmisille uusia keinoja oman tulevaisuutensa luomiseen. Teemme uusia tulevaisuusohjauksen toimintatapoja, työkaluja ja menetelmiä opiskelijoille ja ohjaajille.

Tulevaisuusohjauksen tarkoituksena on avartaa ihmisen omaa mahdollisuuksien maailmaa ja tuoda välineitä kauaskantoisten päätösten pohdintaan. Pitkän aikavälin tulevaisuuden hahmottaminen on epävarmaa, ja siksi ihmiset tarvitsevat välineitä ohjata omaa elämäänsä muuttuvissa ympäristöissä.

Projektin tavoitteina on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja aktiivisuutta tukemalla heidän oma-aloitteisuuttaan, luovaa tulevaisuusajattelua ja etsimällä vaihtoehtoisia työllistymisen kanavia. Konkreettisena tavoitteena on uudistaa erilaisten ohjaustoimenpiteiden kohteena olevien ihmisten osaamista ja työmarkkinavalmiuksia ja antaa työkaluja oman tulevaisuuden ja työelämän suunnitteluun.

Tavoitteena on vaikuttaa sekä ihmisten omiin valmiuksiin ohjata omaa elämäänsä niissä rajoissa kuin se kullekin on mahdollista, että edistää vertaisryhmien voimavarojen käyttöä uusien työllistymisen tai muun toimeliaisuuden muotojen löytämisessä ja kehittämisessä.

Hankkeen kotisivut 

Tulokset

Hankkeessa kehitettiin tulevaisuusohjauksen malli työelämänohjaukseen. Nykyiset toimintatavat ovat toimenpidekeskeisiä ja ne painottuvat vain seuraavan askeleen ajatteluun, jolloin laajempi kokonaiskuva jää hahmottamatta. Hankkeessa pyrittiin yksilöiden oman vastuun ja aktiivisuuden, sekä vertaisista nousevien voimavarojen edistämiseen. Teoreettiselta kannalta hanke uudistaa ohjausta keskittymällä tulevaisuuteen avoimena ja erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja painottavana.

Tulevaisuusohjaus rakentuu erilaisista työkaluista, joita pilotoitiin ja kehitettiin työnhakijoiden koulutuksissa Satakunnan alueella. Hankkeen aikana syntyi tulevaisuussimulaatio, jonka avulla voi kokeilla erilaisia tulevaisuuspolkuja ja mahdollisuuksia. Simulaation sisältöä on kehitetty työpajoissa yhdessä kohderyhmän kanssa.

Simulaation lisäksi hankkeen aikana on kehitetty Tulevaisuus –paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja yhteistyössä Omasi–hankkeen kanssa. Työkirjassa on esitelty tulevaisuusohjauksen menetelmiä ja periaatteita, sekä esitelty erilaiset työkalut, joilla omaa tulevaisuutta voi suunnitella. Tulevaisuusohjauksen käsikirjassa on kymmenen tehtäväkorttia, joilla omia ura- ja koulutusvalintojaan voi pohtia. Työkirjasta on talven aikana otettu uusi painos, johon lisättiin kaksi uutta työkalua.  Simulaatio ja tulevaisuusohjauksen työkirja ovat levinneet hyvin Winnovassa sekä Porissa järjestetyssä Muutos ja tulevaisuus –seminaarissa, jossa paikalliset työllisyyshankkeet esittäytyivät. Hanke on herättänyt kiinnostusta myös muissa Pohjoismaissa.

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat erilaisten työllisyystoiminpiteiden kohteena olevat työttömät sekä alan vaihtajat. Tulevaisuusohjaus kannustaa oman tulevaisuuden haltuunottoon ja antaa työvälineitä tulevaisuuden ja uran suunnitteluun.  Usein työttömiin kohdistetut toimenpiteet suuntautuvat vain seuraavan askeleen miettimiseen ja mahdollisimman nopeaan etenemiseen. Tulevaisuusohjauksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti pohtia oman tulevaisuuden toiveita.  Hanke tuotti uusia työkaluja, joiden avulla omaa tulevaisuuttaan voi pohtia. Työkaluja on kehitetty ja testattu yhdessä ohjattavien ja ohjaajien kanssa, jolloin menetelmiä on pystytty kehittämään käytännön tarpeita vastaaviksi ja menetelmien toimivuudesta on saatu suoraa palautetta kohderyhmiltä. Hankkeen keskeinen huomio myös on, että osallistujien omien voimavarojen kasvattamisessa tärkeää on vertaisilta saatu tuki.

Kohderyhmänä olivat erityisesti ohjauskoulutusten tuottajat, kuten kunnat, TE-toimisto ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen aikana on järjestetty koulutusta tulevaisuusohjauksen menetelmästä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta.

Hyvät käytännöt

1. Tiivis konkreettinen yhteistyö ja vuorovaikutus ohjaajien ja koulutuksessa olevien/työnhakijoiden kanssa.
2. Työkalujen arviointi yhdessä osallistujien ja ohjaajien kanssa.
3. Osallistavat ja konkreettiset koulutukset ohjaajille.
4. Aktiivinen viestintä.
5. Koulutusmateriaalien tuottaminen yhteistyössä toisen hankkeen kanssa (Omasi-hanke): Näin kuluja saatiin jaettua ja materiaalia pystyttiin levittämään laajemmalle
6. Tulevaisuusohjaus-sivuston perustaminen ja hanketyön kokoaminen sen alle. Tämä tukee hankkeen tulosten pysyvyyttä.

Hyvän käytännön siirtotapa

Hyvinä käytäntöinä ovat tiivis ja konkreettinen yhteistyö ja vuorovaikutus ohjaajien sekä koulutuksessa olevien ja työnhakijoiden kanssa. Osallistujilta on pyydetty palautetta työkaluista ja niitä on myös kehitetty yhdessä ohjattavien kanssa. Tulevaisuusohjauksen työkaluja käytetään yhdessä ohjaajan kanssa ja myös ohjaaja osallistuu tehtävien tekemiseen.

WinNovassa järjestetty yhteinen koulutus hankilöstölle ja työkirja onkin levinnyt hyvin WinNovan kautta sekä seminaareissa. Hankkeen tuloksena syntynyttä Tulevaisuusohjauksen työkirjaa on esitelty eri seminaareissa ja työpajoissa.

Eri hankkeissa syntyneitä tulevaisuuohjauksen työkaluja on koottu yhteisen verkko-osoitteen alle. www.tulevaisuusohjaus.fi-sivusto tukee tulosten leviämistä ja säilymistä, kun eri hankkeiden hyvät käytännöt löytyvät helposti yhden sivuston alta.

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja työllistymisen edistämiseksi ja työnhakijoiden valmennuksen sekä ohjauksen kehittämiseksi. Erilaiset valmennusmallit ja niistä viestiminen kaipaavat uudistamista, sillä nykyinen toiminta keskittyy pääosin lyhyen aikavälin toimintasuunnitteluun. Tulevaisuusohjaus tuo uuden näkökulman valmennukseen. Se auttaa yksilöä uusien mahdollisuuksien löytämisessä ja ajattelun avartamisessa. Pitkälle tulevaisuuteen kurottava ajattelu avaa uusia mahdollisuuksia ja yhdistelmiä, joita perinteisillä ohjausmenetelmillä ei tavoiteta.

Ohjauspalveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, yksilöllisiä ja samalla kertaa vertaisryhmien resursseja käyttäviä. Uusia työtapoja pitää kehittää yhdessä kohderyhmien kanssa. Hanketta on valmisteltu yhdessä työnhakijoille suunnatun valmennuksen toteuttajatahojen kanssa. Ensisijaisten kohderyhmien näkemyksiä on otettu huomioon koulutuksista saadun palautteen välityksellä. Koulutuspäivissä, seminaareissa ja ohjaajien tapaamisissa on keskusteltu ohjauksen kehittämistarpeista. Hankkeen valmistelua varten on kokoonnuttu ja suunniteltu sisältöä yhdessä osatoteuttajien kesken. Valmisteluun on vaikuttanut myös pitkäjänteinen työ, jota on tehty tulevaisuusohjauksen ja sen menetelmien kehittämisessä.

Hankkeen aikana:

Aikataulutusta ja työnjakoa voisi kehittää niin, että opittaisiin tunnistamaan omat vahvuudet ja uskallettaisiin suunnata voimavarat siihen missä ollaan hyviä ja toisaalta välillä pitää myös haastaa itseään kehittymään.

Keskittyminen ja oman työkuorman tasauksen ongelma näkyy siinä ettei voi keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Vuosikello voisi tuoda suunnitelmallisuutta ja karsia reaktiivisuutta.

Projektihallinnossa on jouduttu laskemaan henkilöstöbudjettia useaan kertaan johtuen esimerkiksi lomista ja työn jakautumisesta eri projektien välille. ESR-hallinnossa ja työlainsäädännössä on ristiriita, joka työllistää taloushallintoa, kun lomapäivistä pitää neuvotella yliopiston edustajien kanssa.

Hankkeen aikana on edistytty tulevaisuusohjauksen ajatusmallin kehittämisessä ja tietoisuuden levittämisessä. Kiinnostus ohjausmallia kohtaan on voimakasta. Kehittymisen paikka on tuotettujen mallien tuotteistus niin, että ne elävät ja kehittyvät projektin päättymisen jälkeen. Kysymyksiä on esimerkiksi konseptien rekisteröinti ja suhteen pohtiminen avoimeen tietoon ja julkaisemiseen.

Projektissa tuotettu simulaatio tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkimusaineistojen keräämisen. Kehittämisen kohteena on luoda tälle tutkimustyölle hyvät edellytykset.

Työilmapiiri ja tiimin motivaatiotaso on todella hyvä, mutta se on myös vaaranpaikka: tehdäänkö liian sydämellä jolloin ei pysytä jämäkästi suunnitelmissa? Itseohjautuvuuden vaatimustaso on korkea ja projektin johtamista voi jämäköittää. Työyhteisö on tasa-arvoinen ja kommunikaatio avointa.

Hankkeen jälkeen:

Tulevaisuusohjauksen mallit ja työkalut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja sovellettavissa. Osaavat ohjaajat voivat myös muokata ja kehittää tulevaisuusohjausta paremmin omaan toimintaansa sopivaksi. Tulevaisuusohjaus.fi –sivusto jatkaa hankeen toimintatapojen levittämistä.

Toimintatavat

Keskeisenä tehtävänä on uudistaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden palveluja erityisesti ohjausta ja valmennusta. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia konkreettisia työvälineitä, kuten tulevaisuussimulaatiota, henkilökohtaista tulevaisuussuunnitelmaa, tulevaisuusohjausmallia ja tietovarastoa uusista tavoista työllistyä tulevaisuudessa. Näiden välineiden avulla tulevaisuusosaaminen kehittyy ja sitä myötä paranevat työllistymisvalmiudet.

Muutosta halutaan saada aikaan siihen, että nykyisten työllistymistä edistävien koulutusten ja valmennusten huomio keskittyy usein toimenpiteisiin, joilla yksilöt saadaan ”seuraavaan vaiheeseen” esimerkiksi koulutuksesta työharjoitteluun tai –kokeiluun. Tulevaisuusohjaus painottaa yksilön omaa toimintaa ja ennakkoluulojen ja –käsitysten murtamista, jotta yksilöt löytävät itselleen uusia työllistymisen tapoja. Olemassa olevien koulutus-, valmennus- ja toimintamallien rinnalle tarvitaan myös totuttuja ajatus- ja toimintamalleja sopivasti kyseenalaistavia sekä uusia ratkaisuja tuottavia työvälineitä.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Johanna Ollila
Simulaatiotyökalun asiantuntija ja ohjaustyövälineiden kehittäjä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Kumppanit

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY
Porin kaupunki
Turun yliopisto
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Ohjausryhma

Hanna-Kaisa Aalto
Rahoittajan edustaja Minna Koivukangas
Jyrki Tomberg
Merja Mäkelä
Anu Vartiainen / Reijo Salminen
Taina Kivioja
Juha Laine
Elina Peurala

Riitta Koivunen