UTUA – Uutta tulevaisuutta luomassa

Hankkeessa kehitetään uusi tulevaisuusohjauksen malli työnhakijoiden käyttöön

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.03.2015 – 31.12.2017 | Satakunta

Hanke käynnissä

 

 

Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus:

Projektin koordinaattori Leena Jokinen
Projektipäällikkö Johanna Ollila
Projektisihteeri Nina Ruisla
Viestintäasiantuntija Anne Arvonen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova:
Kouluttaja Kati Vuorisalo

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY, Turun yliopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
EURA-tunnus: S20111
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 31.12.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Projektin yleistavoitteina on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa ja työuran taitekohdissa olevien, kuten pitkäaikaistyöttömien, rakenteellista työttömyyttä kohtaavien työnhakijoiden työhön pääsyä ja aktiivisuutta tukemalla heidän oma-aloitteisuuttaan, luovaa tulevaisuusajattelua ja etsimällä vaihtoehtoisia työllistymisen kanavia. Konkreettisena tavoitteena on uudistaa erityisesti valmennuksessa ja ohjaavien toimenpiteiden kohteena olevien ihmisten osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämällä uusi tulevaisuusohjauksen malli. Projektissa kehitetään uusia toimintamuotoja, jotka edesauttavat tuloksellista valmennusta sekä luovat uudenlaisia ratkaisuja työllistymisen
polkuihin.

Tavoitteena on vaikuttaa sekä ihmisten omiiin valmiuksiin ohjata omaa elämäänsä niissä rajoissa kuin se kullekin on mahdollista että edistää vertaisryhmien voimavarojen käyttöä uusien työllisytymisen tai muun toimeliaisuuden muotojen löytämisessä ja kehittämisessä.

Tulokset

Tuloksena on uusi malli ja työkaluja valmennukseen osallistuville ja itseohjautuvasti uutta suuntaa etsiville ihmisille. Teoreettiselta kannalta hanke uudistaa ohjausta keskittymällä tulevaisuuteen avoimena ja erilaisia mahdollisuuksia painottavana. Nykyiset toimintatavat ovat toimenpidekeskeisiä ja ne pyrkivät painottamaan lyhyen tähtäyksen seuraavia vaiheita ja yhteiskunnan toimenpiteitä. Tässä hankkeessa pyritään yksilöiden oman vastuun ja aktiivisuuden sekä vertaisista nousevien voimavarojen edistämiseen.

– Tulevaisuusohjauksen malli valmentavassa koulutuksessa oleville ja muuhun ohjaukseen.
– Malli rakentuu erilaisista työkaluista, joita pilotoidaan työnhakijoiden koulutuksissa Satakunnan alueella.
– Tuotteena syntyy kokoelma testattuja työkalu ohjaajien koulutuksia tulevaisuusohjauksen välineiden käyttöön.
– Lopputuotteena tulevaisuusohjauksen käsikirja.

Väliarviointi 2016 lopussa

– Tulevaisuusohjauksen malli valmentavassa koulutuksessa oleville ja muuhun ohjaukseen.

Arviointi: toteutunut
– Malli rakentuu erilaisista työkaluista, joita pilotoidaan työnhakijoiden koulutuksissa Satakunnan alueella.
– Tuotteena syntyy kokoelma testattuja työkaluja ja ohjaajien koulutuksia tulevaisuusohjauksen välineiden käyttöön.
– Lopputuotteena tulevaisuusohjauksen käsikirja.
Arviointi: toteutunut

Tulokset 2016 mennessä
Tulevaisuusohjauksen malli on tiivistetty teeseiksi, jotka on julkaistu Tulevaisuus paljon mahdollista – Tulevaisuusohjauksen työkirjassa.
Teoreettinen kehitystyö on julkaistu Aikuiskasvatuksen aikakausikirjan artikkelissa.
Keskeinen huomio asiakkaan omien voimavarojen kasvattamisessa on vertaisten tuki

Ratkaisun kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja alan vaihtajat. Heidän ohjaamiseen oman tulevaisuuden haltuunottoon luodaan ohjauksen työvälineitä sekä ryhmässä tapahtuvaan että yksilölliseen työskentelyyn.

Hankkeen yksilöityjä tavoitteita ovat:
1. Tuottaa lisäarvoa ja valmennuksen palveluprosesseihin sekä viestintään. -> Jatkuu projektin loppuu ja vaikuttaa sen jälkeen
2. Tuottaa uusia työkaluja ohjaukseen kuten tulevaisuussimulaatio ja palautetyökalu. -> Toteutunut
3. Edistää yksilöiden itsenäistä tulevaisuusajattelua samoin kuin yhteisöllistä vuorovaikutusta. -> Selvitettävä asia
4. Luoda uusi tulevaisuusohjauksen malli ja pilotoida sitä valmennuksissa. -> Toteutunut

• Tulevaisuusohjauksen toimintamalli
– Kohderyhmänä: ohjaavien koulutusten tuottajat, kunnat, TE-toimisto ja työmarkkinajärjestöt
• Sisältää:
– Toimintamallin käyttäjien ja käyttöönotto- koulutus,
– Materiaalipohjat
– Käsikirjat ja oppaat
• Ratkaisussa uutta:
– Vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen muodostuminen

Hyvät käytännöt

– Tiivis konkreettinen yhteistyö ja vuorovaikutus ohjaajien ja koulutuksessa olevien/työnhakijoiden kanssa.
– Työkalujen arviointi.
– Osallistavat konkreettiset koulutukset ohjaajille.
– Aktiivinen viestintä.

Arviointia:
Työkalujen kehitystyötä on tehty yhteistyössä WinNovan ohjaajien kanssa. Erityisen merkittävässä asemassa on ollut WinNovan projektipäällikkö
Työkaluja on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa ja arviointikeskustelut on dokumentoitu. Palautteita ei vielä ole systemaattisesti analysoitu. Palaute on pääsääntöisesti positiivista

Osallistavalla tavalla toteutettuja koulutuksia on pidetty Porissa ja Raumalla molemmissa n. 30 ohjaajaa.
Tulevaisuusohjauksen työkalujen käyttöönottoa ja vaikuttavuutta pitää selvittää projektin loppuvaiheessa
Viestintää kehitettävä projektin viimeisenä toimintavuotena

Hyvän käytännön siirtotapa

Työvälineiden käyttö opetuksessa ja ohjauksessa välittömästi ja jatkuvalla periaatteella.

WinNovan koko henkilöstön koulutus suunnitteilla 2017 syyskaudella

Kannustus ohjaajien itsenäiseen kokeiluun. Palautteen antajien kesken arvotaan elokuvalippuja.

Yhteinen verkko-osoite tulevaisuusohjauksen työkaluille www.tulevaisuusohjaus.fi

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja työllistymisen edistämiseksi ja työnhakijoiden valmennuksen sekä ohjauksen kehittämiseksi. Erilaiset valmennusmallit ja niistä viestiminen kaipaavat uudistamista, sillä nykyinen toiminta keskittyy pääosin lyhyen aikavälin toimintasuunnitteluun. Tulevaisuusohjaus tuo uuden näkökulman valmennukseen. Se auttaa yksilöä uusien mahdollisuuksien löytämisessä ja ajattelun avartamisessa. Pitkälle tulevaisuuteen kurottava ajattelu avaa uusia mahdollisuuksia ja yhdistelmiä, joita perinteisillä ohjausmenetelmillä ei tavoiteta.

Ohjauspalveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, yksilöllisiä ja samalla kertaa vertaisryhmien resursseja käyttäviä. Uusia työtapoja pitää kehittää yhdessä kohderyhmien kanssa. Hanketta on valmisteltu yhdessä työnhakijoille suunnatun valmennuksen toteuttajatahojen kanssa. Ensisijaisten kohderyhmien näkemyksiä on otettu huomioon koulutuksista
saadun palautteen välityksellä. Koulutuspäivissä, seminaareissa ja ohjaajien tapaamisissa on keskusteltu ohjauksen kehittämistarpeista. Hankkeen valmistelua varten on kokoonnuttu ja suunniteltu sisältöä yhdessä osatoteuttajien kesken. Valmisteluun on vaikuttanut myös pitkäjänteinen työ, jota on tehty tulevaisuusohjauksen ja sen menetelmien
kehittämisessä.

Hankkeen aikana:

Välitön palaute käyttäjiltä.
Sisäinen ja ulkoinen arviointi.

Aikataulutusta ja työnjakoa voisi kehittää niin, että opittaisiin tunnistamaan omat vahvuudet ja uskallettaisiin suunnata voimavarat siihen missä ollaan hyviä ja toisaalta välillä pitää myös haastaa itseään kehittymään. Järkeistäminen.

Keskittyminen ja oman työkuorman tasauksen ongelma näkyy siinä ettei voi keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Vuosikello voisi tuoda suunnitelmallisuutta ja karsia reaktiivisuutta.

Projektihallinnossa on jouduttu laskemaan henkilöstöbudjettia useaan kertaan johtuen esimerkiksi lomista ja työn jakautumisesta eri projektien välille. ESR-hallinnossa ja työlainsäädännössä on ristiriita, joka työllistää taloushallintoa, kun lomapäivistä pitää neuvotella yliopiston edustajien kanssa.

Hankkeen aikana on edistytty tulevaisuusohjauksen ajatusmallin kehittämisessä ja tietoisuuden levittämisessä. Kiinnostus ohjausmallia kohtaan on voimakasta. Kehittymisen paikka on tuotettujen mallien tuotteistus niin, että ne elävät ja kehittyvät projektin päättymisen jälkeen. Kysymyksiä on esimerkiksi konseptien rekisteröinti ja suhteen pohtiminen avoimeen tietoon ja julkaisemiseen.

Projektissa tuotettu simulaatio tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkimusaineistojen keräämisen. Kehittämisen kohteena on luoda tälle tutkimustyölle hyvät edellytykset.

Työilmapiiri ja tiimin motivaatiotaso on todella hyvä, mutta se on myös vaaranpaikka: tehdäänkö liian sydämellä jolloin ei pysytä jämäkästi suunnitelmissa? Itseohjautuvuuden vaatimustaso on korkea ja projektin johtamista voi jämäköittää. Työyhteisö on tasa-arvoinen ja kommunikaatio avointa.

Hankkeen jälkeen:

Tulevaisuusohjauksen mallit ja työkalut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä kehitettävissä edelleen. Ohjaavan henkilöstön osaaminen tulevaisuusohjauksessa tuottaa jatkuvasti uusia sovelluksia ja ideoita työllistymismahdollisuuksiksi sekä palveluiden kehittämiseksi. Erityisesti paikallisia ja maakunnallisia erityispiirteitä sekä kilpailukykyä pystytään hyödyntämään uudella tavalla tulevaisuusosaamisen kehittymisen seurauksena.

Kokemuksia hyödynnetään uusien erilaisten ja epätavallisten toimintatapojen löytämisessä paikallistasolla. Ihmisten omaa ajattelua edistävän toimintakulttuurin luonti tuottaa sellaisia hyötyjä, joita ei ennalta pysty tarkasti tietämään. Tulevaisuudenusko, rohkeus, luovuus ja oma-aloitteisuus antavat sysäyksiä ja inspiraatiota uusille
ennakkoluulottomille toimintatavoille.

Toimintatavat

Keskeisenä tehtävänä on uudistaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden palveluja erityisesti ohjausta ja valmennusta. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia konkreettisia työvälineitä, kuten tulevaisuussimulaatiota, henkilökohtaista tulevaisuussuunnitelmaa, tulevaisuusohjausmallia ja tietovarastoa uusista tavoista työllistyä tulevaisuudessa. Näiden välineiden avulla tulevaisuusosaaminen kehittyy ja sitä myötä paranevat työllistymisvalmiudet.

Muutosta halutaan saada aikaan siihen, että nykyisten työllistymistä edistävien koulutusten ja valmennusten huomio keskittyy usein toimenpiteisiin, joilla yksilöt saadaan ”seuraavaan vaiheeseen” esimerkiksi koulutuksesta työharjoitteluun tai –kokeiluun. Tulevaisuusohjaus painottaa yksilön omaa toimintaa ja ennakkoluulojen ja –käsitysten murtamista, jotta yksilöt löytävät itselleen uusia työllistymisen tapoja. Olemassa olevien koulutus-, valmennus- ja toimintamallien rinnalle tarvitaan myös totuttuja ajatus- ja toimintamalleja sopivasti kyseenalaistavia sekä uusia ratkaisuja tuottavia työvälineitä.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Johanna Ollila
Simulaatiotyökalun asiantuntija ja ohjaustyövälineiden kehittäjä

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Kumppanit

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY
Porin kaupunki
Turun yliopisto
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Ohjausryhma

Hanna-Kaisa Aalto
Rahoittajan edustaja Minna Koivukangas
Jyrki Tomberg
Merja Mäkelä
Anu Vartiainen / Reijo Salminen
Taina Kivioja
Juha Laine
Elina Peurala

Riitta Koivunen