Välitin kehittämis- ja välittäjäorganisaatiohanke

Välitin kehittämishanke, jossa mukana viisi jyväskyläläistä osahanketta.

Toimintalinja 3 (ESR) | 19.03.2018 – 31.08.2020 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Toteutus ja hallinnointi:
Välitin hanke | Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry | Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
käynti: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, 2. krs.

Eija Lappi projektipäällikkö | p. +358 400 151 258
Henna Takala tiedottaja-assistentti | p. +358 505 146 024
Hanna Jäntti talousassistentti | p. +358 407 342 190
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kyt.fi

Osahankkeet:
Työbileet – kohti uuden ajan työtä | INNOtyöverkko Osuuskunta
Hanketiimin yhteystiedot: tyobileet@innoverkko.com

Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin | Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry
Anna Leino hankekoordinaattori | p. O50 330 6689 | etunimi.sukunimi@nuorisoseurat.fi

Ekotuunari-hanke | Jyväskylän Katulähetys ry
Rauna Koivunen hankevastaava | p. 044 788 3509 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Mä oon pihalla -hanke | Paremmin Yhdessä ry
Annika Guttormsen hankevastaava | p. 050 466 5520
sähköpostit: etunimi.sukunimi@paremminyhdessa.org

Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu | Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry
Teija Ässämäki hankevastaava | p. 050 521 2089 |
Noora Virokannas hanketyöntekijä | p. 050 336 4528 |
Sähköpostit etunimi.sukunimi@wari.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: ESR/valtio, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, toimijat itse.
EURA-tunnus: S21293
Toteuttajaorganisaatio: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 19.03.2018
Lopetuspäivä: 31.08.2020
Budjetti: Yli 1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Välitin hankkeen tehtävänä on hallinnoida, neuvoa ja ohjata toimijoita ja hankehenkilöstöä kehittämistyössään sekä mahdollistaa näiden osallistuminen laajaan yhteistyöverkostoon. Hallinnointi sisältää kehittämistyön toteutuksen seurannan, arvioinnin ja raportoinnin. Hankekokonaisuuden yhteinen teema on kulttuuriset menetelmät sekä kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä.

Kehittämistyön toimenpiteillä vähennetään työttömyyden kasvua, kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamalleja käytännön työssä testaamalla työnhakijoiden työllistymiseen sekä yrittäjyyden tukemiseen ja edistämiseen. Uusilla toimenpiteillä madalletaan työnhakijoiden kynnystä hakeutua työelämään, vaikutetaan työnantajien työllistämiseen liittyviin asenteisiin sekä lisätään työnantajien ja työnhakijoiden kohtaantoa erilaisin menetelmin.

Ohjaustyöhön luodaan uusia toimintatapoja, jotka laajentavat työnhakijoiden työllistymistietoutta mm. olemassa olevista työnhakupalveluista ja työnhakukanavista sekä avoimina olevista työpaikoista ja työnantajista. Maahanmuuttajien osalta kiinnitetään erityisesti huomiota kielen oppimiseen, osaamisen todentamiseen ja täydentämiseen sekä työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Atk-taitoihin ja sähköisten palveluiden käyttöön panostetaan jokaisen työnhakijan kanssa. Osaamisen vahvistamisessa ja tarpeiden määrittelyssä tehdään yhteistyötä työnantajien ja oppilaitosten kanssa, jotta täsmäkoulutuksella voidaan vastata työnantajan tarpeisiin.

Osahankkeissa kehitetään ja kokeillaan keinoja, joilla työnhakijat saadaan ottamaan ohjat omiin käsiin, rohkaistumaan, tekemään tulevaisuuden suunnitelmia ja onnistumaan työpaikan saamisessa. Tarkoitus on luoda tämän päivän työllistymisvaatimukset täyttävää työnhakutoimintaa. Hankkeiden toiminnallisina tavoitteina on lisätä työnhakijoiden omatoimisuutta ja rohkeutta erilaisten aktiivisuutta lisäävien toimintojen, harjoitteiden, ohjaus- ja harrastustoiminnan avulla. Työnhakijoita tutustutetaan itseä kiinnostaviin aloihin, erilaisiin työtehtäviin, yritystoimintaan ja yritysmuotoihin sekä työn tekemisen muotoihin. Työnhakijoita perehdytetään kiertotalouteen ja huomioimaan toiminnoissaan kestävä kehitys. Kulttuuristen menetelmien avulla vahvistetaan luovuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan itseilmaisuun.

Yritysyhteistyöhön otetaan mukaan yritykset, jotka mahdollistavat työnhakijoiden työllistymisen, työelämään tutustumisen ja tuetusti työtehtävien tekemisen. Yhteistyötä tiivistetään muiden työllistävien toimijoiden kanssa.

Hanketoteutusta kehitetään edelleen osallistujilta saadun palautteen pohjalta. Välittimen ohjauspäivissä sekä hankkeiden teemaryhmissä ja Välittimen ohjausryhmässä käydään keskustelua ja arvioidaan hankkeiden kehittämistyön etenemistä.

Vaikuttavuuden arviointia kehittämistyön vaikuttavuudesta tehdään hanketoteutuksesta 1,5 vuoden ajan.

Avainsanat:

Tulokset

Välitin kokonaisuuden kehittämistyön tuloksena hanketoimijat ja -henkilöstö ovat saaneet kokemusta ja osaaminen on vahvistunut osallistuessaan ESR-hanketoimintaan. Kehitetyt toimintatavat otetaan käyttöön tai ainakin sovelletaan omassa työssä.
Toimija- ja yhteistyöverkosto on laajentunut ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi myös tehdään.
Hanketoimijat ovat osaavampia toiminnassaan työllisyyden edistäjänä, lisäksi ne ovat saaneet näkyvyyttä ja alueellinen tunnettuus on lisääntynyt.

Osahankkeiden toiminta on ollut onnistunutta, on luotu hyviä, pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja omaan toimintaan. Pysyviksi toiminnoiksi jäävät testatut ja toimiviksi todennetut toimintatavat ja -menetelmät.

Hankkeissa toteutettujen toimintojen kautta työnhakijoiden aktiivisuus, hyvinvointi, työkyky ja työllistymisvalmiudet ovat
parantuneet. Hankkeiden eri toimintojen yhteydessä työnhakijat ovat saaneet tukea, ohjausta ja tiedotusta työllistymisen eri mahdollisuuksista.

Kehittämistyön vaikutuksia on mitattu ja arvioitu 1,5 vuotta hankkeiden toteutuksen aikana. On saatu tietoa siitä, mitä vaikutuksia toiminnalla on kohderyhmän aktivoitumiseen, työnhakutaitojen ja työelämävalmiuksien kehittymiseen, elämäntilanteen paranemiseen sekä urasuunnitelmiin. Arvioinnin yhteydessä saadaan alustavaa tietoa myös kohderyhmään kohdistuvista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Mitä ja miten tehdään?

Välitin edellyttää osahankkeiden kehittävän uusia toimintatapoja, mm. yhteisiin teemoihin, kestävään kehitykseen, työllisyyden edistämiseen ja yritysyhteistyöhön liittyen.

Työnhakijoita;
* kannustetaan omatoimisuuteen ja toimintaan, joilla edelleen on vaikutusta työyhteisössä pärjäämiseen.
* vahvistetaan tiedonhakutaitoja erilaisin harjoittein.
* rohkaistaan ideoimaan ja suunnittelemaan uusia tapoja ja menetelmiä, joita kokeillaan nopealla rytmillä innokkuuden säilyttämiseksi.
* osaavat osin tunnistaa oman osaamistaan/ tarvitsemaansa osaamista entistä kokonaisvaltaisemmin, samalla he oppivat tuotteistamaan osaamistaan työnantajia kiinnostavalla tavalla.

Lisäksi;
* osaamista vahvistetaan ja tehdään näkyväksi.
* kokeillaan eri työtehtäviä eri yrityksissä ja/tai toimijoiden luona, työnhakijat saavat tarvitsemaansa ohjausta ja tukea keltä osahankkeelta tahansa.

Eri tahojen merkitys