VetoVoimaa teknologia-aloille

Teknologiateollisuuden koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen

Toimintalinja 4 (ESR) | 01.07.2015 – 31.07.2018 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Anu Parantainen, Turun kaupungin sivistystoimiala / projektitoimisto (pj.), anu.parantainen@turku.fi
Johanna Jernberg, Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus, johanna.jernberg@turku.fi
Jaana Nyström, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, jaana.nystrom@sskky.fi
Tuija Mustalahti, Lounais-suomen koulutuskuntayhtymä Novida, tuija.mustalahti@novida.fi
Anu Vuorio, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, anu.vuorio@winnova.fi
Matti Raho, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, matti.raho@raseko.fi
Jussi Karlsson, Koneteknologiakeskus Turku Oy, jussi.karlsson@koneteknologiakeskus.fi
Marko Kortetmäki, Turun ammattikorkeakoulu, marko.kortetmaki@turkuamk.fi

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttajaorganisaatiot
EURA-tunnus: S20393
Toteuttajaorganisaatio: Turun kaupungin sivistystoimiala / projektitoimisto ja ammatillinen koulutus
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.07.2015
Lopetuspäivä: 31.07.2018
Budjetti: 500000-1000000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 4 (ESR)
Erityistavoite: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

VetoVoimaa teknologia-aloille -hanke pyrkii tavoittamaan yläkouluikäiset sekä muut potentiaaliset opiskelijat hyödyntämällä nuoria markkinoinnin suunnittelussa. Markkinointi ja tiedotus toteutetaan nuorilta nuorille ja nuorten näköisesti. Lisäksi jo alalla opiskelevien tietoisuutta alan tarjoamista mahdollisuuksista lisätään ja heidän roolinsa hankkeen toteuttamisessa on keskeistä.

Lisäksi maakunnan yrityksistä muodostetaan hankkeen aikana kummiyritysverkosto, joka on aktiivisesti mukana koulutuksen ja markkinoinnin kehittämisessä. Verkoston avulla yhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä tiivistyy tarjoten parhaassa tapauksessa nuorille reitin työllistymiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
yläkouluikäiset nuoret ja heidän vanhempansa
toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret
opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella
muut nuorten ohjauksesta vastaavat tahot (esimerkiksi nuorisotyö, nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat, te-toimisto)
alueen yritykset ja yritysten työntekijät

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat:
Turun kaupungin sivistystoimiala / projektitoimisto ja ammatillinen koulutus
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Koneteknologiakeskus Turku Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Tulokset

KOMEa tulevaisuus -kampanja käynnissä

Valtakunnallisesti useissa ammatillisissa oppilaitoksissa on käynnistynyt KOMEa tulevaisuus -kampanja, jonka tavoitteena on saada kone- ja metallialalle uusia opiskelijoita ensi syksynä. Aikaisemmin tiedotusmateriaalista ja sen tuottamisesta on vastanneet aikuiset, mutta nyt asialla ovat nuoret. KOMEa tulevaisuus -kampanjan suunnittelussa ovat olleet nuoret vahvasti mukana. Kampanjan kautta nykyiset kone- ja metallialan opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan opiskelijoina, jakavat kuvia ja haastavat muita nuoria mukaan. Lisäksi kampanjan toteuttamisessa ovat mukana yritykset. Tavoitteena kampanjan kautta on vaikuttaa peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten ja heidän vanhempiensa mielikuviin kone- ja metallialasta ja houkutella alalle uusia opiskelijoita.

Kampanja käynnistyi Facebookissa loppiaisena 2016 ja kahdessa päivässä sillä oli jo lähes kaksisataa tykkääjää. Facebookin lisäksi kampanja näkyy Instagramissa ja muissa nuorten valitsemissa sosiaalisen median kanavissa. Vuotta myöhemmin seuraajia Facebookissa oli jo 735.

Kampanja on jatkunut sosiaalisessa mediassa koko hankeajan ja lisäksi KOMEa tulevaisuus näkyy kouluissa julistein ja tapahtumin. Hienointa on se, että kampanjan on ottanut omakseen kaikki ammatilliset oppilaitokset Suomessa.

Kampanja on osa VetoVoimaa teknologia-aloille hanketta ja sen toteuttajatahot ovat Varsinais-Suomessa Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto ja ammatillinen koulutus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi KOMEa tulevaisuus -kampanjan ovat liittyneet Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Hermia Group, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, ”Pure steel” -hanke, Stadin ammattiopisto, Hyria Hyvinkää, Koulutuskeskus Sedu sekä Vaasan ammattiopisto.

Kampanjan tukijana on Teknologiateollisuus ry ja kampanja on osa valtakunnallista kone- ja metallialan markkinointia.

Osana kone- ja metallialan vetovoiman kasvattamista helmi-huhtikuun aikana alan yritykset avasivat ovensa illalla ja mahdollistavat näin nuorten ja vanhempienkin vierailun tiloissaan – eri alueilla toteutettiin todellinen kone- ja metallialan taiteiden yö. Osallistujia tilaisuuksissa oli lähes 200. Yhteensä aktiivista yhteistyötä tehdään 38 maakunnan yrityksen kanssa. Hankkeen koordinaattorit sekä alan opettajat ja opiskelijat ovat puolestaan kiertäneet kymmenissä peruskoulun päättöluokissa kertomassa alasta ja sen monista mahdollisuuksista.

VetoVoimaa teknologia-aloille -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttajaorganisaatiot. Hanke on käynnistynyt heinäkuun 2015 alussa jatkuen heinäkuun 2018 loppuun.

 KOMEa tulevaisuus1

www.facebook.com/komaeatulevaisuus

Hyvät käytännöt

Hankkeen paras käytäntö on ollut ottaa nuoret, ammatillisen koulutuksen kone- ja tuotantotekniikan sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat mukaan suunnittelemaan hankkeessa toteuttettavia toimenpiteitä.

Markkinoinnin tuloksena Varsinais-Suomessa oli keväällä 42% enemmän hakijoita kone- ja tuotantotekniikkaan kuin vuotta aikaisemmin. Erityisesti KOMEa nousi näkyi Raision seudun koulutuskuntayhtymässä, jossa ensisijaisia hakijoita oli 3 kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kehittymisen paikat

Hankkeen aikana:

Hanke on käynnistynyt vauhdilla ja kaikki toimijat ovat hyvin sitoutuneita hankkeen tavoitteeseen. Kuluneen ensimmäisen puolen vuoden aikana on hankkeessa keskitytty erityisesti peruskoulun päättöluokkalaisille suunnatun tiedottamisen toteuttamiseen. Hankkeessa on käynnistetty KOMEa tulevaisuus -kampanja sosiaaliseen mediaan, tehty esite kone- ja metallialan opinnoista, tarjottu koululaisille ja heidän huoltajilleen mahdollisuuttaa tutustua alan opintoihin oppilaitoksessa sekä alan työpaikkoihin yrityksissä.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa, kevään 2016 yhteishaun jäljeen, painopiste tulee olemaan perusopetuksen 7.-8. luokkalaisissa sekä yritysyhteistyön vahvistamisessa. Hankkeen jo tässä vaiheessa huomio kiinnitetään hankkeen tulosten juurtumiseen – miten varmistamme, että kehitetyt mallit jatkuvat hankerahoituksen päätyttyä.

 

Toimintatavat

Hankeen toteutus perustuu tiiviiseen verkostotyöhön, jossa keskeistä on hyvien käytäntöjen ja mallien jakaminen ja vertaiskehittäminen. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen maakunnassa ja jokaisella toimijalla on esimerkiksi omanlainen alueellinen yhteistyö yritysten, perusopetuksen ja nuoria ohjaavien tahojen kanssa. Huolimatta alueellisista eroista, hankkeessa on onnistuttu jo alusta asti luomaan yhteinen tavoitetila ja mallien kehittämisessä huomio on maakunnallisessa yhteisessä toimintatavassa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikkön rooli hankkeessa on kokoava: projektipäällikkö pitää kokonaisuutta kasassa huomioiden toimijoiden erilaiset tarpeet. Projektipäällikkö toimii myös toimijoiden tukena ja tarvittaessa jalkautuu toimijaorganisaatioihin suunnittelemaan toimenpiteitä.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ja heidän sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen on kaikkein tärkeintä. Jokaisesta toteuttajaorganisaatiosta on valittu hankkeelle koordinaattori, joka johtaa hankkeen toteutusta omalla alueellaan. Nämä koordinaattorit toimivat joko itse myös yritysagnettiopettajina tai ohjaavat opettajia, jotka yritysagentteina toimivat.

Kumppanit

Hankkeen tärkeimpiä kumppaneita ovat maakunnan peruskoulut, alueen yritykset sekä Teknologiateollisuus ry. Lisäksi hanketekee tiivistä yhetistyötä valtakunnallisesti muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittajan rooli hankkeen tukijana ja toteutuksen neuvonantajana on ollut tärkeää. Rahoittajan osallistuminen esimerkiksi ohjausryhmän kokouksiin on tukenut hankkeen hallinnosta vastaavaa tahoa ja projektipäällikön työtä.

Ohjausryhma

Ohjaa, valvoo ja tukee hankkeen toimintaa. Lisäksi toteutuksen ja tulosten levitys- ja juurruttamistyön tukeminen sekä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden edistäminen valtakunta- ja aluetasolla.