Visio- ja teknologiajalostamo – VTR

Toimintalinja 2 (EAKR) | 01.04.2018 – 30.09.2020 | Satakunta

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: EAKR, Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto
EURA-tunnus: A73593
Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Maakunta: Satakunta
Aloituspäivä: 01.04.2018
Lopetuspäivä: 30.09.2020
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 2 (EAKR)
Erityistavoite: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

VTR-hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden yritys-erehdys-kehittämiselle, jossa tavoite on selvä, mutta päämääränsaavuttamiseksi tulee kokeilla ja jalostaa erilaisia teknologiayhdistelmiä ja soveltaa maailmalta haettua tietoa. Tämätoimintamalli edesauttaa tutkitusti innovaatioiden syntymistä. Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien(automaatio, hyvinvointia edistävät teknologiat ja älykkäät energiaratkaisut) välinen tiivis yhteistyö synnyttäämonialaista osaamista, jossa asiantuntijoiden jatkuva vuorovaikutus mahdollistaa nopeat kokeilut ja ”out of the box” -ajattelun. Tutkimusryhmien verkostot mahdollistavat myös yritysten välisten ja toimialarajat ylittävien kumppanuuksiensyntymisen. Tätä kautta hanke paljastaa teknologiaosaamiselle uudenlaisia käyttökohteita, sekä visualisoi näihinkohteisiin soveltuvia ratkaisuja (innovaatioaihiot).

Satakunnan alueella on paljon teknologiaorientoituneita yrityksiä ja tukitoimintoja suunnitteluun sekäverkostoitumiseen, mutta tuki käytännön toteutuksille puuttuu. Vision and Technology Refinery – VTR -hankkeentavoitteena on yhdistää tulevaisuuden uudistuksiin tähtäävien teknologia-alueiden osaamiset ja verkostot, tarjotatarvittavat työkalut ja osaamista sekä edistää entistä kokonaisvaltaisemmin yritysten liiketoiminnan uudistamista jauusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Teknologisesti ja liiketoiminnallisesti parhaan mahdollisen tuloksensaavuttamiseksi hanke tarjoaa yrityksille neutraalin TKI-ympäristön, jossa ratkaisut eivät ole sidoksissa tiettyihinteknologioihin tai laitteisiin. Satakunnassa on paljon teknologiaosaamista, ennakkoluulottomia uudenlaisten ratkaisujentarvitsijoita ja tahtotila edelläkävijyyteen. Samaan aikaan osaamisten, tarpeiden ja toimijoiden kohtaaminen vaatiialuksi turvallisen maaperän jopa hulluiltakin tuntuvien ideoiden jalostamiseen ja testaamiseen.

VTR-hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota uudenlaisten soveltamisalueiden löytämiseen, sillä juuri näissä onpotentiaalia uusille tarveperusteisille innovaatioille. VTR törmäyttää eri toimialat, tulkitsee tarpeet ja mahdollisuudetsekä visualisoi nämä toimialasta riippumattomasti ymmärrettäviksi innovaatioaihioiksi. Hankkeen ehdoton uutuusarvoon erittäin laaja-alaisen osaamisen ja verkostojen sekä uusimpien teknologioiden yhdistelyn valjastaminensatakuntalaisen elinkeinoelämän kokeilukäyttöön uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja tarveperustaisteninnovaatioiden synnyttämiseksi. Hanke luo uudenlaisen toimintamallin näin laaja-alaiselle ja kokonaisvaltaisellekehittämiselle. Aikaisempien hankkeiden keskittyessä tietyille avainalueille (esim. hyvinvointi, energia, robotiikka), tässä hankkeessa kehitystoiminta ulotetaan poikkileikkaavasti näiden jo entuudestaankin monialaisten avainalueidenyli. Hankkeessa tätä kutsutaan yhdistelmäteknologiakehittämiseksi.

Hanke tuottaa laaja-alaiseen, poikkitieteelliseen osaamiseen ja uusimpaan teknologiatietoon perustuviatarveperusteisia demoja, jotka toimivat teknologian mahdollisuuksien visualisoijina. Demot voivat tähdätä niin yrityksentoiminnan kehittämiseen kuin tuotteen kehittämiseenkin. Kaikista innovaatioaihioista tuotetaan helposti ymmärrettävää,erilaisilla avoimilla foorumeilla julkaistavaa materiaalia mahdollisimman laajan hyödynnettävyyden takaamiseksi. Materiaalia tuotetaan myös laajemmin teknologioiden yhdistämisestä ja uusimmasta tutkimustiedosta.

Hanke edistää myös monialaisen toiminnan jalkautumista ja toisaalta verkostomaista mukautumiskykyistä toimintaa. Hankkeen monialaisuudesta kummunneet uudet tarveperusteiset kehitysideat puolestaan luovat jälleen uuttamonialaista (liike)toimintaa.

Kehittymisen paikat

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys