ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille!

Hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja edistää heidän osallisuuttaan.

Toimintalinja 5 (ESR) | 01.09.2017 – 31.08.2019 | Keski-Suomi

Hanke käynnissä
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Projektipäällikkö Sanna Peltola, JAMK +358 40 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektiasiantuntija Janne Laitinen, JAMK

Projektiasiantuntija Hannele Nieminen, Visio-säätiö

Projektiasiantuntija Kaisa Koivuniemi, LIKES

Projektiasiantuntija Virpi Inkinen, LIKES

Projektisihteeri Tuula Härkönen, JAMK

Projektityöntekijä Mari Hyvönen, JAMK

Projektityöntekijä Ruut Peura, JAMK 7.4.2019 saakka

Projektityöntekijä Atte Kotilainen, Visio-säätiö 31.3.2019 saakka

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston kautta
EURA-tunnus: S21091
Toteuttajaorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori. Hankkeen osateuttajat ovat Visio-säätiö ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämisssäätiö LIKES.
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.09.2017
Lopetuspäivä: 31.08.2019
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 5 (ESR)
Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

ViVo-Virtaa ja voimaa nuorille – hanke pyrkii helpottamaan nuorisotyöttömyyttä vahvistamalla nuorten työelämätaitoja.
Erityisesti hanke pyrkii parantamaan seuraavia työelämätaitoja: luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja
ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Tätä kautta voidaan päästä kohti laajempia
tavoitteita, kuten elämä ja työura sekä kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu.

Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri- ja liikuntalähtöisten sisältöjen ja toimintamallien avulla vahvistaa Keski-Suomen
nuorten työttömien työelämätaitoja sekä sitä kautta edistää heidän aktivisuuttaan työmarkkinoilla ja osallisuuttaan
yhteiskunnassa. Tämä jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin: 1. Nuorten työelämätaitojen lisääminen ja
työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen, 2. Uudenlaisten kulttuuri- ja liikuntalähtöisten, osallistavien toimintamallien pilotointi, mallintaminen ja levittäminen sekä 3. Verkostossa mukana olevien tahojen osaamisen vahvistaminen. Vastaamalla näihin tavoitteisiin hanke luo uusia toimintamalleja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi ja edistää työelämän osallistumista tukevien palvelujen monialaista hyödyntämistä.

Hanke perustuu kokeilukulttuuriin ja bottom-up -osallistamiseen, joten sen toimenpiteitä ei voida etukäteen määritellä
tarkasti. Hankkeen kehittämispilotteihin osallistuvat nuoret tunnistavat itse kiinnostuksensa kohteet hankkeen
mahdollistaman tarjonnan puitteissa, joka linkittyy liikunta- ja kulttuuriosaamiseen. Tämän pohjalta toteutetaan luovia
toimintamalleja, joka vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Vaikka toiminta on yhteisöllistä, niin samalla se vahvistaa
nuorten henkilökohtaisia valmiuksia ja vastuunottoa.

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankevalmistelu tehtiin huolellisesti ja sitoutettiin siihen varsin laajasti verkostoja. Hankkeen teemaan liittyvää tietoa koottiin ja verrokkihankkeita kartoitettiin myös laajasti ja mietittiin hankkeen toteuttamista. Mietimme myös ennakoivalla otteella hankkeen potentiaalisia riskejä ja hyviä tapoja estää niitä toteutumista. Hankkeen eteneminen osoittaa, kuinka hyvin onnistuimme siinä. Lisää vaikeuskerrointa tuo rakenteiden muutostila, erityisesti sote-uudistuksen suunnittelu ja mahdollinen eteneminen.

Hankkeen aikana:

Hankkeen toinen ryhmätoiminnan kehittämispilottijakso on käynnistynyt ja vertaisohjaajina toimivat tiiminvetäjät on rekrytoitu loppusyksystä 2018. Tiimikokoontumiset ovat käynnistyneet ja tiimikoon kasvattamista jatketaan vielä alkuvuonna. Hanke on hyödyntänyt toiminnan suunnittelussa sekä kansallista että alueellista verkostoa.

Hankkeessa toteutettiin kevään 2018 aikana nuorten ryhmätoiminnan kehittämispilotit Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Ryhmätoiminnan alustavien kokemustietojen ja nuorilta kerättyjen palautteiden perusteella yhteisölliseen ryhmätoimintaa sitoutuminen on ollut hyvällä tasolla ja osallistava ryhmässä toimiminen on alkanut juurtua myös nuorten omaehtoiseen arkeen vahvistaen työelämässä tarvittavia tiimitaitoja.

Hankkeen toinen ryhmätoiminnan pilotti käynnistyi Saarijärven ja Jyväskylän osalta uusien ryhmänvetäjien rekrytoinnin ja perehdytyksen sekä uusien ryhmäläisten koonnin jälkeen joulukuussa 2018. Jyväskylän toinen ryhmävetäjä aloitti tammikuun 2019 alussa. Toisen ryhmätoiminnan pilotin ryhmätapaamisten suunnittelussa ja toteutuksissa on perustana uusien ryhmäläisten toiveet ja tarpeet sekä on myös hyödynnetty aloituspilotin kevään 2018 ryhmätoiminnan kokemuksia ja palautteita.

Saarijärven ryhmätoiminta kevään 2019 osalta päättyi maaliskuun aikana ja osa ryhmäläisistä suuntautui muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin suoraan Vivon ryhmätoiminnan jatkoksi. Jyväskylän alueen ryhmätoimnta jatkuu vielä toukokuulle 2019 asti.

Toimintatavat

ViVo! -hanke on alueellinen ja verkostomainen kehittämisprojekti. Tällaisissa hankkeissa on syytä huomiota kolme keskeistä asiaa: tiedolla johtaminen, asioiden hoitaminen eli management sekä ihmisten johtaminen eli leadership. Hankkeiden johtamisessa kiinnitetään nykyään paljon huomiota asioiden eteenpäin viemisen lisäksi myös ihmisten johtamiseen. Tämä onkin järkevää, jos ja kun hankkeista halutaan tuloksellisia ja vaikuttavia. Myös verkostomainen toiminta on erittäin tärkeää.

Verkostomaisen kehittämishankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön muutosten analysointia, verkoston kehittämistä ja prosessien reflektointia. Hankkeen jatkuvaa suuntaamista tehdään toiminnan systemaattisen arvioinnin avulla. Hankkeen kohderyhmä on myös otettu mukaan prosessien ja toimenpiteiden suunnitteluun, joita tehdään mahdollisimman avoimesti ja reflektiivisesti. Tällaiset vertaisen osallistamisen, avoimen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen periaatteet ovat osoittautuneet toimiviksi ja tuloksellisiksi tämän kaltaisissa hankkeissa. Tässä hankkeessa korostuu myös kokeilukulttuurin mukainen toimintatapa, tietysti hankesuunnitelman muodostamissa puitteissa.

Eri tahojen merkitys

Projektitiimi

Projektipäällikön merkitys on keskeinen sekä asioiden eteenpäin viemisessä eli managementissa että ihmisten johtamisessa eli leadershipissä. Lisäksi hän kokoaa ja välittää tietoa osapuolelta toiselle ja toimii linkkinä sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän välillä sekä projektiryhmän ja kohderyhmän välillä. Hän vastaa yhdessä muun projektiryhmän kanssa hankkeen sisällöllisestä ja taloudellisesta etenemistä suunnitelman mukaisesti. Projektiryhmässä on monenlaista asiantuntemusta, ja se organisoi yhdessä projektin käytännön toimenpiteet.

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja, jolla on erinomaiset tukipalvelut ja paljon kokemusta tällaisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoimisesta. Hanke liittyy ennen kaikkea ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävään, mutta sen toiminta ja tulokset kytkeytyy vahvasti myös korkeakouluopetukseen. Hankkeen osateuttajat ovat Visio-säätiö ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämisssäätiö LIKES.

Kumppanit

Hankkeessa on kumppaneina Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän evankelis-luterilainen seurakunta, joiden edustajia on mukana ohjausryhmässä ja tukemassa tiimien toimintaa.

Rahoittaja

ViVo! - hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoittaja valvoo ja tukee osaltaan hankkeen suunnitelman mukaisessa toteuttamisessa ja rahoittaa hanketta maksatuskausittain.

Ohjausryhma

Hankkeen ohjausryhmässä on toteuttajien, kohderyhmän ja asiantuntijaverkoston edustajia. Ohjausryhmä tuo oman asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön ja ohjaa sen toteuttamisessa. Lisäksi se tiedottaa siitä omille sidosryhmilleen ja laajemminkin. Kaiken kaikkiaan ohjausryhmien henkilövalintoihin, roolitukseen ja tarkoitukseen kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Hyvä ohjausryhmä on asiantunteva, keskusteleva, tukeva, osallistava ja verkostoitava.