Ylä-Savon Ohjaamo

Matalan kynnyksen palvelumalli ja ohjauspiste nuorille

Toimintalinja 3 (ESR) | 01.03.2015 – 28.02.2017 | Keski-Suomi

Hanke loppunut
Tutustu hankkeeseen

Yleistiedot hankkeesta

Projektitiimi:

Ylä-Savon Ohjaamo- hanke

Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi

 

Ohjaamosuunnittelija

Laura Ahonen

p. 040 6416 669

laura.m.ahonen@iisalmi.fi

 

Ohjaamosuunnittelija

Riitta Turpeinen

p. 040 1778 589

riitta.turpeinen@ysao.fi

 

Projektiassistentti

Pia Turunen

p. 0400 799 838

pia.turunen@ysao.fi

 

Hankepäällikkö

Leena Toivanen

p. 0400 792 830

leena.toivanen@ysao.fi

 

 

Tietoja hankkeesta:

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EURA-tunnus: EURA 2014/1350/09 02 01 01/2014/KESELY
Toteuttajaorganisaatio: Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmen kaupunki
Maakunta: Keski-Suomi
Aloituspäivä: 01.03.2015
Lopetuspäivä: 28.02.2017
Budjetti: 100000-500000 €
Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)
Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lyhyt selostus hankkeesta:

Ylä-Savon Ohjaamo- hankkeen tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat osallistuvat nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuoren tarpeiden mukaisesti. Palvelumallin avulla parannetaan ja tiivistetään jo aiemmin luotujen verkostojen toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työllistymisen edistämiseksi ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on, että kaikki alueemme nuoret saavuttavat tasapuolisesti tarvitsemansa palvelut paremmin ja kohdennetummin.

Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan myös ympäristökuntien nuorten tarpeet ja mahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään Kiuruveden, Sonkajärven Pielaveden ja Vieremän toimijoiden kanssa ja heidät kutsutaan Ohjaamo-hankkeen arjen kehittämistyöhön, jolloin tieto siirtyy myös ympäristökuntien käyttöön.

 

Avainsanat:

Tulokset

Iisalmeen on avattu nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelupiste. Ohjaamotoiminta jalkautetaan osaksi kaikkien nuorten parissa toimivien perustyötä. Hankkeen tuloksena nuorten ohjauspalveluverkosto tiivistyy ja nuorten palvelutarpeisiin vastataan laadukkaasti nuorten tarpeita kuullen.

Syyskuun alusta 2015 lähtien verkostotoimijat eri organisaatioista ovat osallistuneet Ohjaamon moniammatilliseen verkostotyöhön työskentelemällä Ohjaamon tieto- ja neuvontapalvelussa sekä asiantuntijoina sovittuina ajankohtina.

Ohjaamossa on työskennelyt seuraavat verkostotoimijat:

 • Ylä-Savon SOTE: sosiaalipalvelut: aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, TYP
 • Ylä-Savon SOTE: terveysneuvontapalvelut, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Iisalmen Nuorison tuki ry: etsivä nuorisotyö
 • Iisalmen Kaupunki: nuorisopalvelut, Liikunnalla hyvinvointia – hanke
 • YSAO: koulutuspalvelut
 • Pohjois-Savon TE-palvelut: asiakas- ja koulutusneuvontapalvelut
 • Merikratos Oy (Ylä-Savon SOTE:n ostopalvelu): potilasasiamiespalvelut

Tiivistä asiakas- ja verkostoyhteistyötä tehdään seuraavien toimijoiden kanssa:

 • Nuoret Duuniin 2017: hankeyhteistyö, asiantuntijapalvelut
 • Perheentalo – yhteistyö: hankeyhteistyö (lasten- ja nuorten vapaaehtoistyön kehittäminen, asiakasohjaus)
 • Etappi työllisyyspalvelut: hankeyhteistyö, asiantuntijapalvelut
 • Iisalmen nuorison tuki Ry: Starttivalmennus- hanke
 • TYP: yhteistyöneuvottelut aloitettu
 • Iisalmen kaupungin työllisyysyksikkö: yhteistyöneuvottelut aloitettu
 • KELA: yhteistyöneuvottelut aloitettu

Ohjaamon nettisivut avautuivat marraskuussa 2015 http://www.po1nt.fi/sivustot/yla-savon-ohjaamo. Sen lisäksi viestitään sosiaalisen median eri kanavilla.

 

 

Ratkaisun kuvaus

Iisalmen kaupunki löysi ja vuokrasi sopivat toimitilat hankkeelle 1.4.205 alkaen. Nuorten matalankynnyksen toimipiste sijaitsee tällä hetkellä Iisalmen ydinkeskustassa Ohjaamo-talossa, jossa on toiminut myös muita toimijoita kuten  Nuoret Duuniin 2017 – hanke. Tämä edesauttaa joustavan yhteistyön toteuttamista ja mahdollisuutta saada palveluita saman katon alla. Hankkeen toiminta aloitettiin haastamalla paikallisia nuoria suunnittelemaan toimitilaa sekä esittämään toiveita ohjaamotoiminnan sisällöllisestä puolesta. Iisalmen nuorisoneuvosto oli aktiivisesti mukana järjestämässä nuorille iltaa toiminnan tarpeiden kartoittamiseksi. Keskustelua paikallisista tarpeista käytiin myös kaikissa yhteistyöverkostoissa, joissa ohjaamopalvelumallia esiteltiin.

Toimipiste on ollut auki nuorille toukokuun alusta alkaen. Täten on pyritty varmistamaan, että toimintaa on viety nuorten toivomaan suuntaan ja mahdollistaa matala kynnys myös toimintaan ja tilaan tutustumisessa.

Hankkeen kehittämisapuna toimiva Työrukkanen kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2015. Työrukkasen ensimmäisellä kokoontumiskerralla ammatilaiset haastettiin miettimään Ylä-Savon Ohjaamon uudenlaisen toimintamallin kehittämistä SWOT -analyysillä. Tämä moniammatillinen kuntarajat ylittävä työrukkanen kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän sekä työrukkasen kokoonpanossa on pyritty huomioimaan yhteiskuntien osallisuus ohjaamotoimintaa kehitettäessä.

Iisalmen Nuorisopalvelut ovat hakeneet omaa paikkaansa ohjaamotoiminnassa. Ohjaamon tila on tuonut omat haasteensa vapaa-ajan vieton ja tieto- ja neuvontapalveluiden yhdistämiseen päiväaikana. Ohjaamon palvelutarjontaa tarkasteltaessa on toimijoiden sekä nuorten kanssa käyty keskustelua toiveista sekä paikallisista tarpeista nuorten avointen ovien palveluista ja nuorisopalveluiden tarjoamista toiminnoista. Ohjaamotoimijoiden päivässä keskustelun tuloksena nuorisopalveluiden toiminnat sekä työresurssi päätettiin kohdentaa iltatoimintoihin, joka oli myös ko. ikäryhmän toive.

 

 

Hyvät käytännöt

Hankkeen toimintaa on pyritty arvioimaan myös kävijätilastointia kehittämällä ja kävijämääriä tarkastelemalla. Nuti- järjestelmän käyttöönoton (syksy 2015) myötä hankkeessa saatiin tilastoitua monipuolisesti erilaisia asiakaskontakteja, jotka muuten olisivat jääneet tilastoimatta. Tilastoinnin kautta selkeästi esille nousivat palveluiden käytön epätasaisuus päivien sekä viikkojen osalta. Myöskään asiantuntijapalveluiden tavoitettavuus tiettynä ajankohtana ei ollut tärkeintä vaan nuoret tulivat selvittämään asioita silloin, kun asia oli heille ajankohtainen. Säännöllisten palveluiden tavoitettavuus oli parempaa kuin satunnaisten tai harvoin toistuvien. Ohjaamossa sijaitsee koulutusneuvontaa tarjoavan henkilön työtila. Se parantaa selvästi nuorten mahdollisuutta oikea-aikaiseen asioiden hoitoon, tavoitettavuutta sekä työntekijän sitoutumista ohjaamotoimintaan.

Osallistujapalautteita on hankkeen aikana kerätty vielä satunnaisesti eri toiminnoista sekä jatkuvalla avoimella palautemahdollisuudella (palautepostilaatikko). Kohjtaamon organisoima ensimmäinen palautekysely toteutettiin toukokuussa 2016.

Hyvän käytännön siirtotapa

Ohjaamo on ollut näkyvillä paikallisessa mediassa  ja edistänyt näin tiedotusta hankkeen toiminnasta ja nuorten osallisuudesta. Paikallislehti Iisalmen Sanomat on tehnyt Ohjaamon toiminnasta julkaisuja ja lehden levikki kattaa kaikki Ylä-Savon kahdeksan kuntaa. Tämän lisäksi hankkeesta on annettu haastatteluja paikallisradioihin (Yle Savo, Radio Sandels). Nuorten kohderyhmälle sosiaalisen median tiedotuskanavat on otettu käyttöön heti toukokuussa 2015 ja nettisivut on auenneet marraskuussa 2015 http://www.po1nt.fi/fi/sivustot/yla-savon-ohjaamo/

 

Onko malli siirretty?

Kehittymisen paikat

Ennen hanketta:

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eri organisaatioiden moniammatilliset verkostotoimijat, jotka tuottavat Ohjaamoon palveluja monipuolisesti vastaamaan nuorten tarpeisiin ns. ”yhden luukun palveluna”. Välillisenä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa koulutus- ja työllisyysasioissa tai tukea elämänhallintaan. Ohjaamossa nuoren tilannetta kartoitetaan ja häntä autetaan tavoittamaan tarvitsemansa palvelut.

Ohjaamomalliin pyritään saamaan monipuolisesti eri verkostotoimijoita työllistymisen-, koulutuksen, vapaa-ajan-, terveys-ja sosiaalipalveluiden sekä hyvinvoinnin aloilta. Lisäksi Ohjaamossa järjestetään erilaisia teemapäiviä sekä muuta nuorille suunnattua matalankynnyksen toimintaa. Nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Keskeistä Ohjaamossa ja ohjaustyössä on nuorisolähtöisyys viranomaislähtöisyyden sijaan. Tila toimii iltaisin nuorten kokoontumispaikkana, jolloin se tulee nuorille tutuksi ja kynnys ohjauspalveluille madaltuu.

Yksi keskeinen keino nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä ja työmarkkinoille pääsyssä on koulutukseen hakeutuminen ja tutkinnon suorittaminen. Usein työelämän ulkopuolella olevat nuoret tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja eri elämänalueille ulottuvaa neuvontaa, jotta koulutukseen osallistuminen mahdollistuu. Ohjauksen tarjoaminen näille nuorille ei ole ollut helppoa, joten Ohjaamo-toiminnan kautta olisi mahdollista saavuttaa nuoria, jotka eivät muuten pääse tutustumaan koulutusvaihtoehtoihin. Ohjaamotoiminnan kautta huomioidaan nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään muiden nuorten parissa toimivien tahojen osaamista. Näin nuorten ohjaamiselle saadaan uusia innovatiivisia ja hallinnon rajoja ylittäviä työmenetelmiä.

 

Hankkeen aikana:

Ohjaamopalvelumallin kehittämiseen on pääosin suhtauduttu myönteisesti. Uudentyyppinen tapa tehdä työtä vaatii aikaa, perusteluja, kokemuksia sekä innovatiivista otetta niin työntekijöiltä kuin päättäjiltä. Ohjaamotilasta saatu palaute on ollut positiivista sekä nuorten että ammattilaisverkoston osalta. Ohjaamossa työskentelevien ammattilaisten osalta palautetta on tullut kuitenkin myös rauhallisten työtilojen puutteesta. Käytännön työn käynnistyttyä olemme huomanneet että tilojen toimivuuteen liittyvät kysymykset voivat muodostua esteeksi työresurssin saamisessa Ohjaamoon. Tilakysymykseen etsitään toimivia ratkaisuja lähitulevaisuudessa. Myös rahoittajan keräämistä seurantatietokaavakkeista olemme saaneet paljon negatiivistä palautetta. nuoret ovat suhtautuneet kaavakkeiden täyttöön selvästi myönteisemmin kuin yhteistyökumppanit, jotka kaikki eivät ole halunneet tietojaan jättää. Ohjaamon sisällöllisen palvelutarjonnan ja tavoitettavuuden palautetta emme ole vielä juuri saaneet, koska varsinainen toiminta on käynnistynyt vasta syksyllä 2015.

Haasteitakin on ollut havaittavissa palvelumallin kehittämisessä; Mallin hajanaisuus, tiedonkulku ja yhteisten tilojen puute ovat osoittautuneet tekijöiksi, jotka vaikuttavat jo nyt ja tulevaisuudessa palveluorganisaatioiden sitoutumiseen sekä asiakasohjauksen- ja palvelun tarkoituksenmukaisuuteen. Vaikka palveluita on pyritty turvaamaan useamman työntekijän päivittäisresurssilla, on malli silti haavoittuva muutosten ja poissaolojen vuoksi. Nykyisen pilotoidun mallin avulla on haasteellista saada toimijat näkemään ohjaamokokonaisuus ja ottaa sen tuomat mahdollisuudet käyttöön. Toimijoilta saatu palaute on vahvistanut nähtävissä olevia puutteita. Verkostotapaamisissa toimijaorganisaatiot ovat nähneet matalankynnyksen palveluiden tarjoamisen tarpeellisena oman työnsä näkökulmasta, joka antaa mahdollisuuden keskusteluille päättäjien kanssa. Keskustelua paikallisista tarpeista ja tahtotilasta sekä ohjaamopalveluista pyritään käymään mahdollisimman pian.

Hankkeen jälkeen:

Ohjaamotoiminta jalkautetaan pysyväksi toimintamalliksi hankkeen päättymisen jälkeen. Ohjaamo-hankkeen aikana saadut kokemukset konkreettisesta yhteistyöstä eri verkostotoimijoiden välillä hyödyttävät kaikkia nuorten parissa työskenteleviä tahoja ja ennen kaikkea yläsavolaisia nuoria.

 

Toimintatavat

Eri tahojen merkitys

Hankkeen toteuttajaorganisaatio

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaa hankkeen toteutuksen seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa.
Toimintaa arvioidaan koko hankkeen ajan nuorille suunnatuilla kyselyillä, palautteilla ja osallistumisaktiivisuutta mittaamalla.
Yhteistyötahoilta kerätään palautetta toiminnan laadusta, vaikuttavuudesta ja vaikutuksista yksittäisen toimijan työhön.
Tuloksia analysoidaan ja käsitellään sekä verkostokumppaneista kerätyssä ”työrukkasessa” että ohjausryhmän kokouksissa.
Hankkeen etenemistä seurataan koko hankkeen ajan sille asetettujen mittareiden avulla ja tietoja käsitellään ohjausryhmän kokouksissa hanketta arvioidessa.

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausryhma

Hankkeelle on muodostettu isompi, kunta ja sotealan johtotason viranhaltijoista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jota voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan täydentää kokoukseen kutsuttavilla asiantuntijoilla.